Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling

Vores overordnede mål i de pædagogiske læringsmiljøer er, at vuggestuens børn skal mødes af anerkendende og rummelige voksne, der formår at se alle børn, og møde dem hvor de er. Vi ønsker at der skal være plads til forskellighed med øje for fællesskaberne. Vores filosofi er, at børn lærer og dannes gennem leg, ved hver dag at iagttage og blive inspireret af deres daglige liv, og ved at være aktive deltagende i det.

Vores mål er at alle børn skal føle/ opleve sig som en del af ikke blot det fysiske, men også det sociale og psykiske fællesskab. I både spontane og planlagte aktiviteter, har vi fokus på vores positionering i forhold til barnet og børnegruppen, samt at styrke det enkelte barns kompetencer i fællesskabet. Vi i reflekterer og evaluerer løbende over de voksnes læring og positionering, i forhold til at styrke og forbedre børnenes læringsmiljøer.

Vi lægger samtidig stor vægt på den daglige omsorg og nærvær med barnet i hverdagspædagogikken, da en god og sund følelsesmæssig tilknytning til den voksne er alt afgørende for at kunne opnå den tryghed, der er grundlaget for al udvikling. Barnet skal opleve, at der er tid og nærvær, at vi voksne er her for barnet. I praksis udmønter dette sig bl.a. ved at vi deler børnene ind i små relations grupper. Grupperne er dynamiske og ændrer sig over tid, afhængigt af barnets / børnegruppens trivsel og udvikling. Til hver gruppe er der en pædagog og en medhjælper tilknyttet, og vi aftaler løbende hvilke temaer og små undergrupper det giver mest mening at arbejde med. På denne måde sikrer vi, at alle børn er under vingerne af mindst 2 faste voksne, som kan følge deres trivsel og udvikling. Skubbe lidt når der skal skubbes, og skærme lidt når der skal skærmes. Denne struktur fordrer samtidig forældresamarbejdet, da det over en længere periode er de samme voksne der følger børnegruppen / forældregruppen, og dermed opnår en tæt og god relation.

For at støtte de ældste børn i overgangen til børnehave, tager vi på ture til de børnehaver børnene skal videre til, og laver løbende aktiviteter målrettet de store børn. Herudover udfylder vi i samarbejde med forældrene overgangspapirer fra vuggestue til børnehave, og vi holder overgangssamtaler ved behov.

Vi har siden 2017 haft særligt fokus på tidlig(ere) opsporing og tidlig(ere) indsats af vores børn og familier i udsatte positioner. Dette har resulteret i, at vi afholder flere forebyggende forældresamtaler end tidligere, ligesom vi, i endnu højere grad, gør brug af sparring fra vores samarbejdspartnere i form af psykolog, logopæd, fysioterapeut, ergoterapeut, sundhedsplejerske mm. Herudover gør vi brug af vores mulighed for fremskudt rådgivning, da vi oplever det giver konkret inspiration til at videreudvikle en mere fokuseret indsats i praksis. I 2020 er vores leder endvidere blevet uddannet Familierådgiver fra Kempler instituttet.

Vores teoretiske grundlag for at arbejde med børnenes alsidige personlige udvikling tager udgangspunkt i Den styrkede pædagogiske læreplan, den kan du læse her.

I 2019 / 2020 har vi optaget 3 små film i Vuggestuen, hvor der bl.a. er fokus på børnens alsidige personlige udvikling samt sociale udvikling. Den første film er fra vores måltider, hvor vi på mere struktureret vis arbejder med børnenes personlige- og sociale kompetencer og plads i fællesskaberne (Se filmen Måltidskultur) Arbejdet omkring måltidskulturen har strukket sig over en længere periode, hvor vi løbende har reflekteret, evalueret og justeret vores praksis. Herefter har vi rettet fokus andre steder, men vi vender jævnligt tilbage på gen-besøg i Måltidskulturen, for løbende at tilpasse til den børne-gruppe vi har samt tjekke efter, om vi er faldet lidt i 'retro grøften.' (Se bilag fra vores Kompetencedage samt metodeskema over måltidskulturen)

I den næste film har vi optaget et af vores børne yogahold, hvor der også lægges stor vægt på at styrke børnenes personlige- og sociale udvikling. Selvom yoga er en voksen-styret aktivitet, lægger vi vægt på at tilrette yoga-programmet efter børnenes spor. Det viser sig i filmen her ved, at børnene for tiden er meget optaget af 'Krible Krable dyr' og Rikke, har derfor fundet en masse øvelser frem, hvor hun sammen med børnene leger forskellige yoga dyr. (Se filmen fra en yoga time - samt uddybning under temaet "Krop sanser og bevægelse.")

I den tredje film har vi optaget forskellige stunder på legepladsen. Her er der blandede aktiviteter som enten er voksenstyrede, eller hvor de voksne følger børnenes spor og positionere sig i forhold til deres leg og ageren i fællesskaberne. Når vi tager brillerne på, og kigger efter den personlige- og sociale udvikling i denne film, vil det bl.a. blive tydeligt at de voksne har fokus på den inkluderende tilgang for at sikre, at alle børn får mulighed for at deltage i fællesskabet. (Se filmen "Legepladskultur" samt bilag Legepladskultur metodeskema - samt uddybning under temaet "Natur, udeliv og science."

I de 3 bilag herunder viser vi det pædagogiske arbejde der er gået forud for optagelser af filmene.

 

Bilag
Et uddrag fra vores arbejde med Måltidskultur på kompetencedagene i 2019
Vuggestuens metodeskema til arbejdet med Måltidskultur
Vores metodeskema til arbejdet med vores legepladskulturen i Vuggestuen, 2019